Snímače sily Dopravníkové váhy Snímače uhla Ovládače Vyrobené na Slovensku Elektronické váhy Snímače sily na mieru Meracie ústredne Tenzometre Meranie momentu Testovacie stroje Prevodník sily Elektronické jednotky Váženie zásobníkov a nádob

Právne informácie

Riešenie sporov

Nezúčastňujeme sa online riešení rozhodcovských sporov spotrebiteľov.

Zodpovednosť za obsah

Príprave obsahu našich webových stránok sme venovali maximálnu starostlivosť. Napriek tomu však nemôžeme zaručiť absolútne aktuálny stav, presnosť a úplnosť tohto obsahu. Ako poskytovateľ služby sme zodpovední za vlastný obsah týchto stránok avšak nie sme povinní monitorovať informácie od tretích strán, ktoré boli odovzdané či uložené, ani zisťovať skutočnosti, ktoré svedčia o ilegálnych aktivitách. Záväzok odstrániť alebo zablokovať použitie informácií v súlade so všeobecne platnou legislatívou zostáva nedotknutý. V tomto ohľade však nastáva zodpovednosť až od toho okamihu, od ktorého sme si vedomí konkrétneho porušenia zákona. Len čo sa dozvieme o takomto porušení, bezodkladne príslušný obsah odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naše stránky obsahujú odkazy na externé stránky prevádzkované tretími stranami. Na ich obsah nemáme žiadny vplyv. Nemôžeme teda ani prevziať žiadnu záruku alebo zodpovednosť za obsah tretích strán a za jeho pravdivosť. Za obsah stránok, na ktorý smerujú odkazy, je vždy zodpovedný konkrétny poskytovateľ obsahu či prevádzkovateľ daných stránok. Stránky, na ktoré smerujú odkazy, boli skontrolované z hľadiska možného porušenia zákona v okamihu, kedy bol odkaz vytvorený. V tom okamihu sme nezistili žiadny nezákonný obsah. Avšak permanentný alebo pravidelný monitoring obsahu stránok, na ktoré smerujú odkazy, nie je opodstatnený bez špecifických faktov svedčiacich o tom, že môžu obsahovať porušenie zákona. V okamihu, keď sa o porušení zákona dozvieme, okamžite príslušné odkazy odstránime.

Autorské práva

Obsah vytvorený prevádzkovateľom stránok a celá práca na nich podliehajú autorskému právu Slovenskej republiky. Reprodukcia, prepracovanie, odovzdávanie a akýkoľvek druh využívania mimo rozsahu povoleného autorským právom vyžadujú písomné povolenie konkrétneho autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie z týchto stránok je povolené len vtedy, ak má byť určené pre súkromné, nekomerčné účely. Pokiaľ nebol obsah týchto stránok vytvorený ich prevádzkovateľom, je nutné chrániť autorské práva tretích strán, najmä ak je obsah poskytnutý tretími stranami takto označený. Ak by ste si boli vedomí porušenia autorských práv, láskavo nás o tom informujte. Ak si budeme takéhoto porušenia vedomí, okamžite takýto obsah odstránime.