Load Cells Made in Slovakia Signal Conditioners Force Sensors Strain Gauge Displacement Sensors Angle Sensors Encoders Custom Testing Machines Torque Sensors Industrial Joysticks Checkweigher Custom Force Sensors Data Acquisition Systems

Privacy Policy

Spoločnosť EMSYST spol. s r.o. (ďalej len „naša spoločnosť“) berie ochranu osobných údajov vážne a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a využívame iba na základe Vášho povolenia, alebo na základe príslušného právneho rámca, ktoré nás k uvedeným činnostiam oprávňujú v zmysle článku 13 a príslušných nariadení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov a občianskym právom.

Osobné údaje zhromažďujeme výhradne v rozsahu nevyhnutnom pri riadení a spravovaní vzťahov alebo v rozsahu, ku ktorému ste našej spoločnosti poskytli súhlas. Spracúvame tiež osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete, napr. pri zadávaní dopytu, schôdzky, pri objednávaní tovarov a služieb. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR. Údaje, ktoré v tejto súvislosti spracúvame, zahŕňajú údaje zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov rozsahu potrebnom na účely špecifikované v rámci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje označujú akékoľvek údaje, ktoré obsahujú Vaše špecifické osobné alebo faktické údaje ako identifikovateľnej osoby, napríklad meno a priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63,64 Nariadenia)
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia)
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali, pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, pri nezákonnom spracúvaní, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, ods. 65, 66
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, ods. 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na presnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 0, ods. 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

EMSYST spol. s r.o., Súvoz 111, 911 01 Trenčín prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu:

Ing. Jaromír Čukan
EMSYST spol. s r.o.
Súvoz 111
91101 Trenčín
+421 32 74 32 400
mail@emsyst.sk

SSL / TLS šifrovanie

Naša stránka používa SSL alebo TLS šifrovanie z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo žiadosti, ktoré nám zasielate ako prevádzkovatelia stránok. Šifrované spojenie môžete rozoznať na základe toho, že sa zmení riadok adresy v prehliadači z "http://" na "https://" a podľa symbolu kľúča v riadku Vášho prehliadača. Ak je aktivované SSL or TLS, údaje, ktoré nám zasielate nemôžu byť čítané treťou stranou.

Zber dát na našej stránke

Súbory Cookies

Pozri odkaz

Server log files

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových protokolových súborov, ktoré nám Váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to:

 • Typ vyhľadávača a verzia vyhľadávača
 • Používaný operačný systém
 • Referenčná URL
 • Názov hosťovského pripojeného počítača
 • Čas požiadavky servera
 • IP adresa

Tieto údaje sa nebudú spájať s inými zdrojmi údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky - na tento účel sa musia zaznamenať protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

V prípade, že máte na nás akékoľvek požiadavky, môžete ich zaslať cez kontaktný formulár. Údaje, vrátane Vašich kontaktných údajov budú uložené len pre účely spracovania Vašej požiadavky and nikdy nebudú použité na iné účely bez Vášho súhlasu.

Spracovávania údajov vložených do kontaktného formulára sa vykonáva výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel nám stačí neformálne e-mailové oznámenie. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do zrušenia zostáva zrušením nedotknutá.

Dáta, ktoré ste zadali v kontaktnom formulári, zostanú u nás, kým si nevyžiadate vymazanie, odvolanie súhlasu s uložením alebo účel uloženia údajov už neplatí. (napr. po spracovaní Vašej žiadosti). Povinné právne ustanovenia - najmä doby uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (údaje zákazníkov a zmlúv)

Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na založenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Deje sa tak na základe čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje týkajúce sa používania našich internetových stránok (údaje o používaní) iba v rozsahu nevyhnutnom na to, aby mohol užívateľ využívať službu alebo fakturovať užívateľovi.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch sa odstránia po dokončení objednávky alebo ukončenia obchodného vzťahu. Zákonné doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Nástroje vyhodnotenia

Používame službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google používa súbory cookie. Informácie generované súborom cookie o využívaní ponuky online používateľom sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie používania našich webových stránok používateľmi, na zostavenie správy o činnostiach v rámci tejto webovej stránky a poskytovať nám ďalšie služby spojené s používaním tejto webovej stránky a internetu. Zo spracovaných údajov je možné vytvoriť pseudonymné profily používateľov.

Google Analytics používame iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresu používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenáša na server Google v USA a tam sa skracuje. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa nie je zlúčená s inými údajmi Google.

Užívatelia môžu odmietnuť používanie cookies výberom vhodných nastavení vo svojom prehliadači, zaslaním cookies do spoločnosti Google a môžu odmietnuť použitie súborov cookie výberom vhodných nastavení v ich prehliadači: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Viac informácii o spracovaní údajov za účelom reklamy spoločnosťou Google, nastavení a možností zaslania pripomienok nájdete na webstránke spoločnosti Google:

Doplnky a nástroje

Táto stránka použiva služby OpenStreetMap na zobrazenie mapy. Viac informácií o tejto službe a autorských právach sa dozviete na https://www.openstreetmap.org/about.